Wilhelm Kagel (1867-1935)

 • Vase, um 1920

 • Nachttopf, um 1920

 • Vase, um 1920

 • Vase, um 1920

 • Vase, um 1920

 • Vase, um 1920

 • Wandvase, um 1920

Wilhelm Kagel jun. (1906-1987)

 • Krug, 30er Jahre

 • Krug, 30er Jahre

 • Schale, 50er Jahre

 • Schale, 50er Jahre

 • Schale, 50er Jahre

 • Schale, 50er Jahre

 • Vase, 50er Jahre

 • Vase, 50er Jahre