Vasen

  • Vase

    Höhe: ca 40 cm

  • Vase

    Höhe: 16,5 cm