Figuren

  • Inkakakadu

  • Rotstirnara

  • Vogel

Vasen

  • Vase, 1910-20

  • Vase, 1910-20

  • Vase, 1910-20